Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna to stan twórczego napięcia między byciem stosownym a skutecznym w komunikacji.

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości.

Studia nad Rodziną 2(35)/2014

18.00zł
SKU: 1065

U. Bejma, Aktywizacja osób starszych. Wybrane zagadnienia
S. Biały, Gender mainstraeming jako paradygmat równościowy mężczyzn, kobiet i rodziny
J. Czechowski, Rodzic przyjacielem swojego dziecka – aspekt wychowawczy
K. Ćwirynkało, A. Żyta, Droga do radości i satysfakcji z macierzyństwa matek dziecka z zespołem Downa. Raport z badań
L. Dakowicz, A. Dakowicz, Wychowanie do życia w rodzinie – wspólna troska białostockiej społeczności lokalnej o przyszłość młodego pokolenia
A. Fidelus, Sytuacja rodzinna osób powracających z zakładów karnych – ujęcie fenomenologiczne
D. Gizicka, D. Szczygielski, „i nie opuszczę Cię aż do śmierci” – magiczne słowa czy realna wartość? Rozwód w opinii młodzieży
J. Goleń, Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych
A. Jagusiak, Literackie aspekty ewangelicznych opisów znalezenia pustego grobu (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11)
B. Lelonek-Kuleta, Ku dojrzałej osobowości – oddziaływania rodzinne i środowiskowe warunkujące prawidłowy rozwój człowieka w świetle Teorii Dezintegracjii Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
K. Lewandowski, Teoria rozwoju poznawczego J. S. Brunera wobec rzeczywistości XXI wieku. Refleksje i hipotezy
E. Mazurek, Andragogika wobec problemów rodziny. Rodzina jako środowisko uczenia się człowieka dorosłego
A. Procajło-Maj, Rodzina w kontekście czasu wolnego – zadanie wychowawcze
M. Przybysz-Zaremba, Ryzykowne zachowania młodzieży jako implikacja dekompozycyjnych oddziaływań środowiska rodzinnego – wybrane konteksty i eksploracje
A. Regulska, Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców w zadaniach asystenta rodziny

A. Skreczko, L. Dakowicz, M. Halicka, Wychowanie dzieci w rodzinach białostockich – kontynuacja tradycji czy zmiana?
S. Tykarski, Zasadność stosowania psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim w procesie terapeutycznym osób dorosłych wychowujących się z deficytem ojca
A. Zbierzchowska, M. Karczmarzyk, Wizerunek ojca i dziecka w neomediach – analiza wybranych, polskich forów internetowych dla rodziców
A. Zwoliński, Między marzeniem a planem. Nowoczesna technika a człowiek
II. RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Cena: 18.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach