Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Studia nad Rodziną 2(35)/2014

9.00zł
SKU: 1065

U. Bejma, Aktywizacja osób starszych. Wybrane zagadnienia
S. Biały, Gender mainstraeming jako paradygmat równościowy mężczyzn, kobiet i rodziny
J. Czechowski, Rodzic przyjacielem swojego dziecka – aspekt wychowawczy
K. Ćwirynkało, A. Żyta, Droga do radości i satysfakcji z macierzyństwa matek dziecka z zespołem Downa. Raport z badań
L. Dakowicz, A. Dakowicz, Wychowanie do życia w rodzinie – wspólna troska białostockiej społeczności lokalnej o przyszłość młodego pokolenia
A. Fidelus, Sytuacja rodzinna osób powracających z zakładów karnych – ujęcie fenomenologiczne
D. Gizicka, D. Szczygielski, „i nie opuszczę Cię aż do śmierci” – magiczne słowa czy realna wartość? Rozwód w opinii młodzieży
J. Goleń, Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych
A. Jagusiak, Literackie aspekty ewangelicznych opisów znalezenia pustego grobu (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11)
B. Lelonek-Kuleta, Ku dojrzałej osobowości – oddziaływania rodzinne i środowiskowe warunkujące prawidłowy rozwój człowieka w świetle Teorii Dezintegracjii Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
K. Lewandowski, Teoria rozwoju poznawczego J. S. Brunera wobec rzeczywistości XXI wieku. Refleksje i hipotezy
E. Mazurek, Andragogika wobec problemów rodziny. Rodzina jako środowisko uczenia się człowieka dorosłego
A. Procajło-Maj, Rodzina w kontekście czasu wolnego – zadanie wychowawcze
M. Przybysz-Zaremba, Ryzykowne zachowania młodzieży jako implikacja dekompozycyjnych oddziaływań środowiska rodzinnego – wybrane konteksty i eksploracje
A. Regulska, Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców w zadaniach asystenta rodziny

A. Skreczko, L. Dakowicz, M. Halicka, Wychowanie dzieci w rodzinach białostockich – kontynuacja tradycji czy zmiana?
S. Tykarski, Zasadność stosowania psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim w procesie terapeutycznym osób dorosłych wychowujących się z deficytem ojca
A. Zbierzchowska, M. Karczmarzyk, Wizerunek ojca i dziecka w neomediach – analiza wybranych, polskich forów internetowych dla rodziców
A. Zwoliński, Między marzeniem a planem. Nowoczesna technika a człowiek
II. RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Stara cena: 18 zł

Cena: 9.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach