Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Istotą współczesnej wielokulturowości nie jest występowanie wielu różnych kultur „obok siebie”, „oddzielnie”, ale przeciwnie – nakładanie się tych kultur, tak by tworzyły się międzykultury i różnego typu pogranicza.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Studia nad Rodziną 2(35)/2014

18.00zł
SKU: 1065

U. Bejma, Aktywizacja osób starszych. Wybrane zagadnienia
S. Biały, Gender mainstraeming jako paradygmat równościowy mężczyzn, kobiet i rodziny
J. Czechowski, Rodzic przyjacielem swojego dziecka – aspekt wychowawczy
K. Ćwirynkało, A. Żyta, Droga do radości i satysfakcji z macierzyństwa matek dziecka z zespołem Downa. Raport z badań
L. Dakowicz, A. Dakowicz, Wychowanie do życia w rodzinie – wspólna troska białostockiej społeczności lokalnej o przyszłość młodego pokolenia
A. Fidelus, Sytuacja rodzinna osób powracających z zakładów karnych – ujęcie fenomenologiczne
D. Gizicka, D. Szczygielski, „i nie opuszczę Cię aż do śmierci” – magiczne słowa czy realna wartość? Rozwód w opinii młodzieży
J. Goleń, Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych
A. Jagusiak, Literackie aspekty ewangelicznych opisów znalezenia pustego grobu (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11)
B. Lelonek-Kuleta, Ku dojrzałej osobowości – oddziaływania rodzinne i środowiskowe warunkujące prawidłowy rozwój człowieka w świetle Teorii Dezintegracjii Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
K. Lewandowski, Teoria rozwoju poznawczego J. S. Brunera wobec rzeczywistości XXI wieku. Refleksje i hipotezy
E. Mazurek, Andragogika wobec problemów rodziny. Rodzina jako środowisko uczenia się człowieka dorosłego
A. Procajło-Maj, Rodzina w kontekście czasu wolnego – zadanie wychowawcze
M. Przybysz-Zaremba, Ryzykowne zachowania młodzieży jako implikacja dekompozycyjnych oddziaływań środowiska rodzinnego – wybrane konteksty i eksploracje
A. Regulska, Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców w zadaniach asystenta rodziny

A. Skreczko, L. Dakowicz, M. Halicka, Wychowanie dzieci w rodzinach białostockich – kontynuacja tradycji czy zmiana?
S. Tykarski, Zasadność stosowania psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim w procesie terapeutycznym osób dorosłych wychowujących się z deficytem ojca
A. Zbierzchowska, M. Karczmarzyk, Wizerunek ojca i dziecka w neomediach – analiza wybranych, polskich forów internetowych dla rodziców
A. Zwoliński, Między marzeniem a planem. Nowoczesna technika a człowiek
II. RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Cena: 18.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach