O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Anna Krasowska. Od Zielonego Balonika do Potem

Od Zielonego Balonika do Potem
22.00zł
SKU: 676

Komizm słowny w kabarecie literackim

Praca, będąca wielowątkowym, a przy tym jednocześnie spójnym studium polskiego kabaretu literackiego, łączącego w sobie teatr i literaturę, stanowić może cenną inspirację nie tylko dla literaturoznawców czy językoznawców, ale i dla teatrologów oraz kulturoznawców. Omawiając różne formy XX-wiecznego kabaretu artystycznego, jego miejsce w kulturze, wytworzone w jego kręgu językowe mechanizmy komizmotwórcze, autorka sięgnęła do polskich i obcojęzycznych opracowań teatrologicznych i literaturoznawczych, a także bogatej literatury wspomnieniowej i oczywiście do źródłowych tekstów kabaretowych. Kabaret literacki, będący dziedziną rozrywki o bogatych tradycjach i niekwestionowanym wpływie na przemiany obyczajowości, mogący się poszczycić takimi nazwiskami jak choćby Tadeusz Boy-Żeleński, Jan August Kisielewski, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Brzechwa, Stefan Żeromski, Andrzej Bursa, Sławomir Mrożek, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Miron Białoszewski, wciąż jest zjawiskiem stosunkowo słabo zbadanym. Książka Anny Krasowskiej „Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim” jest ważnym krokiem zmierzającym do wypełnienia tej luki.

Wersja elektroniczna dostępna na:

Objętość: s. 315
Format: A-5
Oprawa miękka
ISBN 978-83-64181-20-7

 SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I

Kabaret – założenia teoretyczne
Nazwa i jej zakres  
Synonimiczne formy kabaretowe
Problemy klasyfikacji kabaretu
Kabaret literacki  
Stan badań nad kabaretem w Polsce
Rozdział II
Kabaret literacki jako element kultury
Poprzednicy kabaretu literackiego
Tradycja kabaretu literackiego w Polsce
Konteksty kabaretowe
Kabaret literacki a kultura masowa
Rozdział III
Kabaret literacki jako typ wypowiedzi
Kabaret w aspekcie komunikacyjnym
Ustalenia terminologiczne: dowcip, humor, komizm  
Komizm słowny w tekstach kabaretowych
Pojęcie gry językowej w badaniach nad kabaretem
Rozdział IV
Komizm oparty na mechanizmach graficznych
Rozdział V
Komizm oparty na mechanizmach fonicznych
Mechanizmy fonacyjne i prozodyczne
Modyfikacja postaci brzmieniowej wyrazu bez zmiany
znaczenia  Modyfikacja postaci brzmieniowej i semantycznej wyrazu
Zestawienie brzmieniowe
Rozdział VI
Komizm oparty na mechanizmach fleksyjnych
Wprowadzenie obcego wyrazu rodzimy paradygmat
fleksyjny
Zamiana tradycyjnej końcówki na inną
Inne mechanizmy
Rozdział VII
Komizm oparty na mechanizmach słowotwórczych
Żartobliwe kontaminacje
Upodobnienia leksykalne
Dekompozycje wyrazów
Neologizmy systemowe i pozasystemowe
Rozdział VIII
Komizm oparty na mechanizmach leksykalnych
Polisemia  
Homonimia  
Antonimia   
Synonimia   
Komizm pseudo-/etymologiczny i nagromadzenie wyrazów
o wspólnym morfemie
Zakres użycia i łączliwość wyrazów
Wyraz pospolity jako aluzja do nazwiska
Stopniowanie natężenia zjawiska, które takiemu
stopniowaniu nie podlega
Leksyka nacechowania stylistycznie
Rozdział IX
Komizm oparty na mechanizmach frazematycznych  
Semantyczne modyfikacje frazemów  
Semantyczno-formalne modyfikacje frazemów
Rozdział X
Komizm oparty na mechanizmach składniowych
Paralelizm  
Wieloznaczność składniowa
Wypowiedzenie zestawione z uwagą nawiasową
Rozdział XI
Podsumowanie badań
Zakończenie
Aneks
Wykaz ekscerpowanych tekstów
Bibliografia

Cena: 22.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach