Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym

Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym

Rozważania Autorki dotyczące form książki literackiej dla dzieci z uszkodzonym wzrokiem oraz walorów rozwojowych literatury dziecięcej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Istotą współczesnej wielokulturowości nie jest występowanie wielu różnych kultur „obok siebie”, „oddzielnie”, ale przeciwnie – nakładanie się tych kultur, tak by tworzyły się międzykultury i różnego typu pogranicza.

Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne

Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne

Książka wydana z okazji 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego oraz 380. rocznicy śmierci Fabiana Birkowskiego OP prezentuje mowy akademickie i polemiczne tego barokowego kaznodziei, pochodzące ze zbioru Orationes ecclesiasticae (Cracoviae 1622).

Wyszukiwanie podobieństw dokumentów

Wyszukiwanie podobieństw dokumentów

Tematyka publikacji skupia się na problemach związanych z porównywaniem dokumentów, z jakością kształcenia i wykrywaniem nieuprawnionych zapożyczeń w pracach studenckich.

Mockumentary. Próba okreslenia istoty zjawiska

Mockumentary. Próba okreslenia istoty zjawiska

Autorzy książki, wskazując na problematyczność binarnego podziału na film fabularny i dokumentalny, podejmują próbę uporządkowania kwestii definicyjnych związanych z kinem mockumentary: przedstawiają zjawisko w perspektywie historycznej, kreślą dzieje tego nurtu, uwzględniając najważniejsze z pojawiających się w jego łonie tendencji, dokonują także analizy form podawczych utworów omawianego typu, starając się ustalić status mockumentów względem, pozornie niepodważalnej, fabularno-dokumentalnej dwuwładzy.

The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

Publikacja przybliża ideę Bożego miłosierdzia zawartą w Piśmie Świętym, a następnie wyjaśnianą w Kościele przez wielkich teologów okresu patrystycznego.

Rola aniołów w dziele zbawienia i zagrożenia szatańskie

Rola aniołów w dziele zbawienia i zagrożenia szatańskie

Z lektury książki wynika, że problematyka dobra i zła w świecie wpisuje się w centralny punkt wiary i wyzwań nowej ewangelizacji, która nakazuje połączyć wołanie modlitewne o zbawczy wpływ aniołów z pokutnym nastawieniem człowieka, uznającego moc Boga Trójjedynego, celem rychłego wyzwolenia z zasadzek szatańskich.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
Sławomir Godek, III Statut litewski w dobie porozbiorowej 0.00zł
Ius Matrimoniale 3/9/1998 0.00zł
s. Jadwiga Stabińska, Ogień na ołtarzu 0.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Psychologia sądowa. Aktualne problemy opiniowania dorosłych 0.00zł
(opr.) Izolda Kiec, Zuzanna Ginczanka. Wiersze zebrane 0.00zł
Ks. Marian Kowalczyk, ks. Czesław Parzyszek (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator 0.00zł
ks. Jan Łach (red.), Studia z biblistyki, t. 6 0.00zł
(red.) Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk, Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje 0.00zł
ks. Janusz Frankowski, ks. S. Mędala (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 9, Dzieje Apostolskie Listy św. Pawła 0.00zł
(red.) ks. Waldemar Grzeszczuk, ks. Włodzimierz Gałązka, Polska myśl duchowa 0.00zł
ks. Jerzy Lewandowski, Bóg i człowiek 0.00zł
Jerzy Stochmiałek, Kryzysy życiowe osób dorosłych 0.00zł
ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane 0.00zł
(red.) Agnieszka Wołk, Anna Potasińska, Nierówności społeczne we współczesnym świecie 0.00zł
ks. Józef Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia 0.00zł
Piotr Mitzner, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa 0.00zł
Splendor Personae. Święty Jan Paweł II 0.00zł
Henryk Gasiul, Teorie emocji i motywacji 0.00zł
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2015 0.00zł
ks. Włodzimierz Gałązka, Charyzmat zakonny 0.00zł
Krzysztof Kamil Baczyński, „ale ty jesteś drzewo” 0.00zł
Prawo Kanoniczne 3-4/1994 0.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Forum Pedagogiczne 1/2015 0.00zł
Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej 0.00zł
Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, Filozofia wobec świata zwierząt 0.00zł
Ius Matrimoniale 17/23/2012 0.00zł
Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski (red.), Kościół. Rodzina. Wychowanie 0.00zł
Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński 0.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach