Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym

Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym

Rozważania Autorki dotyczące form książki literackiej dla dzieci z uszkodzonym wzrokiem oraz walorów rozwojowych literatury dziecięcej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Istotą współczesnej wielokulturowości nie jest występowanie wielu różnych kultur „obok siebie”, „oddzielnie”, ale przeciwnie – nakładanie się tych kultur, tak by tworzyły się międzykultury i różnego typu pogranicza.

Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne

Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne

Książka wydana z okazji 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego oraz 380. rocznicy śmierci Fabiana Birkowskiego OP prezentuje mowy akademickie i polemiczne tego barokowego kaznodziei, pochodzące ze zbioru Orationes ecclesiasticae (Cracoviae 1622).

Wyszukiwanie podobieństw dokumentów

Wyszukiwanie podobieństw dokumentów

Tematyka publikacji skupia się na problemach związanych z porównywaniem dokumentów, z jakością kształcenia i wykrywaniem nieuprawnionych zapożyczeń w pracach studenckich.

Mockumentary. Próba okreslenia istoty zjawiska

Mockumentary. Próba okreslenia istoty zjawiska

Autorzy książki, wskazując na problematyczność binarnego podziału na film fabularny i dokumentalny, podejmują próbę uporządkowania kwestii definicyjnych związanych z kinem mockumentary: przedstawiają zjawisko w perspektywie historycznej, kreślą dzieje tego nurtu, uwzględniając najważniejsze z pojawiających się w jego łonie tendencji, dokonują także analizy form podawczych utworów omawianego typu, starając się ustalić status mockumentów względem, pozornie niepodważalnej, fabularno-dokumentalnej dwuwładzy.

The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

Publikacja przybliża ideę Bożego miłosierdzia zawartą w Piśmie Świętym, a następnie wyjaśnianą w Kościele przez wielkich teologów okresu patrystycznego.

Rola aniołów w dziele zbawienia i zagrożenia szatańskie

Rola aniołów w dziele zbawienia i zagrożenia szatańskie

Z lektury książki wynika, że problematyka dobra i zła w świecie wpisuje się w centralny punkt wiary i wyzwań nowej ewangelizacji, która nakazuje połączyć wołanie modlitewne o zbawczy wpływ aniołów z pokutnym nastawieniem człowieka, uznającego moc Boga Trójjedynego, celem rychłego wyzwolenia z zasadzek szatańskich.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Wyszukiwanie podobieństw dokumentów 12.00zł
Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie 35.00zł
Władysław Majkowski, Urszula Bejma (red.), Emil Durkheim - badacz i inspirator 36.00zł
Włodzimierz Gałązka (red.), Duchowość cierpienia 24.00zł
Włodzimierz Gałązka (red.), Oblicza polskiej duchowości 34.00zł
Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski (red.), Servire Deo et hominibus 23.00zł
Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst, Rodzaje uczestnictwa. Instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych 16.00zł
Z. Dunin-Borkowska, Z. R. Grabowski, J. Herbach, Ł. Karczmarek, J. Taraszewska (red.), Laboratorium chemiczne 18.99zł
Załącznik Kulturoznawczy 3/2016 35.00zł
Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne 30.00zł
Zbigniew Łepko, Ryszard Sadowski (red.), A Humanist Approach to Sustainable Development 14.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Homicide in the family 22.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Kiedy kobieta zabija 32.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Psychologia sądowa. Aktualne problemy opiniowania dorosłych 0.00zł
Zeszyty Prawnicze 12.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 12.2 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 12.3 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 12.4 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 13.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 13.2 12.50zł
zeszyty prawnicze 13.3
Zeszyty Prawnicze 13.3 12.50zł
Zeszyty prawnicze 13.3
Zeszyty Prawnicze 13.4 12.50zł
Zeszyty prawnicze 13.4
Zeszyty Prawnicze 14.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 14.2 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 14.3 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 14.4 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.2 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.3 12.50zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach