Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Istotą współczesnej wielokulturowości nie jest występowanie wielu różnych kultur „obok siebie”, „oddzielnie”, ale przeciwnie – nakładanie się tych kultur, tak by tworzyły się międzykultury i różnego typu pogranicza.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

STUDIA nad RODZINĄ

Studia nad Rodziną 1-2/2009

30.00zł

Troska o małżeństwo i rodzinę
Problemy życia rodzinnego
Recenzje, sprawozdania, sylwetkiCzytaj dalej

30.00zł

Studia nad Rodziną 1-2/2008

30.00zł

Słowa i antysłowa we współczesnych dyskusjach o małżeństwie i rodzinie
Prawa osoby ludzkiej wczoraj i dziś. 60-lecie powszechnej deklaracji praw człowieka i 25-lecie karty praw rodziny
Wychowywać - ale jak?
Recenzje i sprawozdaniaCzytaj dalej

30.00zł

Studia nad Rodziną 1-2/2007

1.00zł

ŻYCIORYS KS. ABPA KAZIMIERZA MAJDAŃSKIEGO
Abp Kazimierz Majdański - wybrane teksty
Dziedzictwo posługi naukowej i duszpasterskiej
Refleksje - świadectwa - wspomnienia
Dorobek naukowyCzytaj dalej

1.00zł

Studia nad Rodziną 2/2005

0.00zł

NAKŁAD WYCZERPANY - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Jan Paweł II - nasz Mistrz i Przyjaciel
E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina jako związek ludzi wierzących w Chrystusie
J. Bajda, Rodzina przekazicielem wiary i dobrych obyczajów
A.L. Bławat, Ewangeliczne miłosierdzie objawiające się w apostolskich zadaniach rodziny
S. Biały, Szczególna rola Instytutu Studiów nad Rodzina w świetle wymagań stawianych uniwersytetom katolickim przez Papieża  Jana Pawła II
I. Mroczkowski, Podstawy antropologiczne w systemie nauk o rodzinie
J. Ruszczyński, Życie jest darem wolności
R. Kreczmańska, Aspekty teologiczno-społeczno-prawne budowania autentycznej cywilizacji życia i miłości...
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJąCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

0.00zł

Studia nad Rodziną 1/2005

0.00zł

NAKŁAD WYCZERPANY - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Na ratunek człowiekowi
E. Ozorowski, Nieprzemijalna wartość rodziny
S. M. Kałdon, Rodzina "kościołem domowym" przez wzajemną miłość i wsólnotę życia
K. Czuba, Godność człowieka w nauce Jana Pawła II
I. Mroczkowski, Koncepcja etyki w nauczaniu Jana Pawła II
K. Wolski, Odnowienie obrazu Bożego w człowieku
S. Biały, Rodzina podmiotem prawa do wolności sumienia a kwestia wolności religijnej
B. Grulkowski, Aspekt psychologiczny sakramentalności małżeństwa
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

0.00zł

Studia nad Rodziną 2/2004

1.00zł

Sylwetka Walentego Majdańskeigo
WALENTY MAJDAŃSKI – OBROŃCA NIENARODZONYCH DZIECI
PASTERZE KOŚCIOŁA O WALENTYM MAJDAŃSKIM
REFLEKSJE O ZYCIU I DZIELE WALENTEGO MAJDAŃSKIEGO
BIBLIOGRAFIA WALENTEGO MAJDAŃSKIEGOCzytaj dalej

1.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach