Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Istotą współczesnej wielokulturowości nie jest występowanie wielu różnych kultur „obok siebie”, „oddzielnie”, ale przeciwnie – nakładanie się tych kultur, tak by tworzyły się międzykultury i różnego typu pogranicza.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

STUDIA nad RODZINĄ

Studia nad Rodziną 1/2004

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Osaczona rodzina woła o ocalenie
E. Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety
J. Bajda, Zagrożenie dla prawdy antropologicznej rodziny
J. Ruszczyński, Zagubiona tożsamość
S. Dziekoński, Rodzina w katechetycznej posłudze słowa
M. Ozorowski, Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości
A. Fidelus, Rola i zadania kapelana w instytucjach resocjalizacyjnych
J. Szymołon, Religia a kultura
A. Skreczko, Rodzina miejscem kształtowania kultury chrześcijańskiej
W. Szewczyk, Pomiędzy zobowiązaniem a wiernością
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 2/2003

20.00zł

Jan Paweł II – Adhortacja "Ecclesia in Europa" – fragmenty (rozdział I. V. VI.)
RODZINA JAKO ZASADA INTEGRACJI W EUROPIE
REFLEKSJE W ŚWIETLE ADHORTACJI ECCLESIA IN EUROPA
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 1/2003

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Prorodzinny Pontyfikat – "Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę"
J. Bajda, Miejsce teologii rodziny w strukturze nauk teologicznych
E. Osewska, Katecheza rodzinna w polskich dokumentach katechetycznych
J. Stala, Wskazania odnośnie katechezy rodzinnej w dokumentach synodów Kościoła w Polsce po 1980 roku
J. Ruszczyński, Nowe spojrzenie na problem osoby
A. Kwak, Dziecko i rodzina we współczesnym świecie
B. Chazan, Ochrona życia matki i dziecka
K. Wiatr, Stan polityki prorodzinnej
W. Jankowski, Ruchy prorodzinne w Polsce
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 1/2002

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Geneza i tło historyczne "Familiaris consortio"
S. Stefanek, "Realizacja zadań duszpasterstwa organicznego" (FC 70) - doświadczenia polskie w 20 lat po "Familiaris consortio"
E. Ozorowski, "Osoba-komunia" w nauczaniu Jana Pawła II
J. Bajda, Życie-dar-powołanie, refleksja w dwudziestolecie "Familiaris consortio"
L. Pawlak, Biblijne podstawy duchowości rodziny w "Familiaris consortio"
M. Wójcik, Wybrane zagrożenia rodziny-dwadzieścia lat po "Familiaris consortio"
I. Kowalska, Zewnętrzne zagrożenia życia rodzinnego
A. Jaworska, Charyzmatyczne wymiary posłannictwa wychowawczego rodziców
A. Skreczko, Szkoła w służbie rodziny
D. Zakrzewski, Socjalizacja religijna w rodzinie w obliczu współczesnych procesów społeczno-kulturowych
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 2/2001

20.00zł

Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Polski – Przemówienie do Instytutu Rodziny przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
NAUCZANIE PRYMASA TYSIĄCLECIA
SYLWETKA PRYMASA TYSIĄCLECIA
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 2/1998

12.00zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
S. Stefanek, Paradoksy wolności
J. Bajda, Powołanie i wychowanie do wolności
A. Bławat, Znaczenie formacji sumienia dziecka przez rodziców
K. Wolski, Autorytet wychowawcy a prawo dziecka do wolności
H. Gasiul, U podstaw mechanizmów uzależnień. Perspektywa osoby jako istoty emocjonalnie uwikłanej
M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna
W. Majkowski, Społeczny kontekst uzależnień
W. Bołoz, Uzależnienia i odpowiedzialność
J. Sakowska, Rola rodziny w profilaktyce uzależnień
J. Szymańska, Współczesne tendencje w profilaktyce ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Ewolucja programów
M. Dziewiecki, Rola kościoła w wychowaniu do wolności w kontekście integralnego spojrzenia na profilaktykę i terapię uzależnień
J. Gałuszka, Zagrożenia wolności człowieka w sektach
DONISIENIA Z BADAŃ
RECENZJECzytaj dalej

12.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach