Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Humanistyka

Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..."

4.00zł

Kolejna antologia wierszy Norwida jest rezultatem osobistego wyboru autorki. Książka podzielona jest na jednostki chronologiczne: wiersze z lat 1840-1865; paryskie intermezzo liryczne 1865-1866, wiersze z lat 1866-1883. Obok powszechnie znanych wierszy (jak Bema pamięci żałobny rapsod) są mniej znane, a może tylko zapomniane. Obok klasycznych liryków wiersze, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, "zaangażowane", o treści aluzyjnie politycznej czy społecznej (Socjalizm). Interesujący jest wstępny esej autorki wyboru, podkreślający różnorodność twórczości Norwida.

 

Czytaj dalej

4.00zł

B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szreglacka (red.) , Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość

2.00zł

Grażyna Halkiewicz-Sojak omawia poezję Krasińskiego w jej relacji do problemu "paradygmatu romantycznego", w którym mieści się także problem konfliktu filozofii i wiary, i sposób, w jaki rozwiązuje go Krasiński. Arkadiusz Bogdajewski przedstawia Krasińskiego jako poetę wizji. B. Kuczera -Chachulska pisze o "instynkcie" wieczności jako przeciwwadze do przedstawianej w jego twórczości nuty "samozniszczenia" i "minorowej tonacji". Jerzy Borowczyk zastanawia się nad rolą wspomnień i pamięci w twórczości Krasińskiego. Magdalena Bąk analizuje utwór poety "Mord elektrycznym prądem", a Marek Troszyński "Niedokończony poemat". Maria Prussak omawia inscenizację Nie-boskiej komedii w ujęciu J. Grzegorzewskiego. Ewa Szeglacka pisze o dziennikach Krasińskiego, a Magdalena Saganiak zajmuje się jego epistologią. Piotr Mitzner przypomina zaginiony portret Amelii Załuskiej i dramatyczne dzieje wzajemnych relacji między nią a Krasińskim.

 

Czytaj dalej

2.00zł

Jan Miernowski, To była noc

4.00zł

Monografia przybliżająca czytelnikom pisarza II wojny światowej Jana Miernowskiego (1906-1944); poety i polonisty, nauczyciela szkół warszawskich. Jego wiersze po wojnie pojawiały się sporadycznie w czasopismach i antologiach.
Na użytek tej publikacji wydawca dokonał arbitralnego wyboru utworów poetyckich (kwalifikując do druku, jego zdaniem, najlepsze), układając je w porządku chronologicznym. W przypadku odmian tekstów podano do druku wersję najpóźniejszą.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Barbara Bobrowska, Małe narracje Prusa

5.00zł

Przedmiotem zainteresowania autorki są teksty określane tradycyjnie jako nowele, opowiadania, obrazki, szkice, felietony, a także utwory prozatorskie "średniej" objętości, które w drugiej połowie XIX wieku nie były postrzegane jako powieści (głównie ze względu na swe rozmiary), a które dziś skłonni bylibyśmy uznać za mieszczące się w tej formie typologicznej. Książka nie ma charakteru całościowego omówienia zagadnienia "małych narracji" Prusa; jest zbiorem "świadectw lektury" wybranych krótkich utworów prozatorskich, choć jednym z naczelnych założeń pracy jest jej komplementarność wobec opracowań funkcjonujących w profesjonalnym literaturoznawczym obiegu - kompleksowych i cząstkowych.
Omawiane są utwory mniej znane i rzadziej interpretowane, pochodzące przeważnie z wczesnego lub późniejszego okresu twórczości Prusa.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Piotr Mitzner, Teatr Tadeusza Kościuszki

4.00zł

Dzieje sceniczne sztuk poświęconych Tadeuszowi Kościuszce. Napisano ich blisko sto. Kilka z nich, przede wszystkim Kościuszko pod Racławicami Władysława Anczyca, odniosło wielki sukces. Maria Ossowska pisała, że "w życiu narodów nic nie jest tak realne i praktyczne jak ideał". W jaki sposób przeszłość, będąca pobojowiskiem niespełnionych nadziei, może krzepić ducha, to jedna z tajemnic polskości. Ona ukształtowała mit o Naczelniku w nieskazitelnie białej sukmanie.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku

4.00zł

Z wprowadzenia dowiadujemy się co znaczą kategorie elegii i elegijności, na przykładach twórczości A. Malczewskiego, K. Brodzińskiego. W następnych rozdziałach autorka omawia elegijność twórczości Mickiewicza (Dziady, liryki lozańskie, Pan Tadeusz), Słowackiego, Norwida (Czarne kwiaty), Faleńskiego, Asnyka, Konopnickiej. Do książki dołączona jest krótka nota biograficzna.

 

Czytaj dalej

4.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach