Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Naukowego UKSW dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów, recenzentów i innych uczestników procesu wydawniczego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815.
 2. Inspektorem ochrony danych w UKSW jest mgr Monika Masiukiewicz
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego. 
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. 
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
 11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uksw.edu.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia;

Przekazane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;

Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a na podstawie umowy powierzenia będą przekazywane następującym podmiotom:

PayPro SA (Serwis Przelewy24), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz dodatkowo przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.