zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

27/2020 Saeculum Christianum - wydanie specjalne

22,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści
 XXVII – NUMER SPECJALNY

ARTYKUŁY

Agnieszka Nalewajek, Między dworem królewskim a senatem. Nominacje osób z kręgów dworskich na godności senackie za panowania króla Jana Olbrachta                                                                                                                                                   5

Jolanta M. Marszalska, Polonica in the book collection of Piotr Dunin-Wolski (1531-1590), senator and Bishop of Płock                           17

Edward Opaliński, Konwokacja senatu w 1608 roku                                                                           30

Jacek Pielas, Działalność publiczna Jana Magnusa Tęczyńskiego (1579-1637), wojewody krakowskiego – żołnierza, dworzanina, senatora                                                                                                                                                  46

Marcin Broniarczyk, Aktywność senatorów z województwa rawskiego na sejmach doby Wazów (1587-1668)                                65

Waldemar Graczyk, “This is about Poland and about everything.” Senatorial activity of Stanisław Łubieński, Bishop of Płock, in the years 1627-1632                                                                                                                                               83

Andrzej Rachuba, Senatorowie litewscy na sejmach z lat 1664-1667                                                 94

Marek Groszkowski, Polityka księżnej Gryzeldy w Ordynacji Zamojskiej w latach 1666-1669       106

Robert Kołodziej, Senat jako stan sejmowy w czasach Jana III Sobieskiego                                    119

Konrad Bobiatyński, Aktywność senatorów litewskich podczas sejmów z pierwszego okresu panowania Jana III Sobieskiego (1676-1683) i ich stosunek do najważniejszych problemów państwa w świetle wotów senatorskich                                   131

Michał Nowicki, Kształcenie przyszłych senatorów w Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII w.   147

Ewa M. Ziółek, Między tradycją a nowoczesnością? Senat w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (wybrane problemy)                                160

Jan Żaryn, Tadeusz Karszo-Siedlewski – senator II RP                                                                     173

EDYCJA ŹRÓDEŁ I TŁUMACZENIA

Dariusz Milewski, Donatywa od wojska koronnego dla franciszkanów reformatów warszawskich w 1654 r.                 182

Andrzej Adam Majewski, Rachunki wojskowe pisarza polnego litewskiego Aleksandra Hilarego Połubińskiego z lat 1656-1660                194

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Wojciech Kućko, Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości (WSD w Płocku, 15 listopada 2018)                                                                                     206

Katarzyna Paduch, Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk Historycznych UKSW w roku akademickim 2018/2019                               209

RECENZJE KSIĄŻEK

Zoltán Péter Bagi, Stories of the Long Turkish War, GlobeEdit, Beau Bassin 2018, ss. 139 (rec. Przemysław Gawron)                214

Natalia Królikowska-Jedlińska, Law and Division of Power in the Crimean Khanate (1532--1774): With Special Reference to the Reign of Murad Giray (1678-1683), Brill, Leiden-Boston 2019, ss. 287 (rec. Dariusz Milewski)                           220

Agnieszka Teterycz-Puzio, Konrad I Mazowiecki. Kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247), Kraków 2019 (rec. Jan Jeż)                    222

Instrukcja redakcyjna „Saeculum Christianum”                                                                                 225

 

 

TABLE OF CONTENTS
XXVI – SPECIAL EDITION

ARTICLES AND DISSERTATION

Agnieszka Nalewajek, Between the royal court and the Senate. Nominations of people from court circles for the Senate during the reign of King Jan Olbracht                                                                                                                                                    5

Jolanta M. Marszalska, Polonica in the book collection of Piotr Dunin-Wolski (1531-1590), senator and Bishop of Płock                           17

Edward Opaliński, Convocation of the senate in 1608                                                                         30

Jacek Pielas, Public activity of Jan Magnus Tęczyński (1579-1637), voivode of Krakow – soldier, courtier, senator                     46

Marcin Broniarczyk, Activity of Senators of the Rawa Voivodship during the Sejms of the Vasas’ times (1587-1668)                    65

Waldemar Graczyk, “This is about Poland and about everything.” Senatorial activity of Stanisław Łubieński, Bishop of Płock, in the years 1627-1632                                                                                                                                               83

Andrzej Rachuba, Lithuanian Senators of the Sejms of 1664-1667                                                     94

Marek Groszkowski, Duchess Gryzelda’s policy in the Zamoyski Family Fee Tail in 1666-1669   106

Robert Kołodziej, The Senate as a parliamentary estate during the times of John III Sobieski        119

Konrad Bobiatyński, Activity of Lithuanian Senators during Sejms in the first period of John III Sobieski’s reign (1676-1683) and their attitude to the most important problems of the state in the light of the senatorial speeches                                131

Michał Nowicki, Education of future senators at the Lubrański Academy in the 17th 
and 18th centuries                      147

Ewa M. Ziółek, Between tradition and modernity? The Senate in the Duchy of Warsaw and the Kingdom of Poland (selected problems)                   160

Jan Żaryn, Tadeusz Karszo-Siedlewski – Senator of the Second Republic of Poland                        173

SOURCE EDIT AND TRANSLATIONS

Dariusz Milewski, Donatives of the Crown Army for the Warsaw 
Franciscans-Reformats in 1654             182

Andrzej Adam Majewski, Military accounts of the Lithuanian field writer Aleksander Hilary Połubiński of 1656-1660                               194

REPORTS AND MESSAGES

Wojciech Kućko, Report on the international scientific symposium “St. Stanisław Kostka, patron of Poland - on the 100th anniversary of regaining independence” (Major Seminary in Płock, 15 November 2018)                                          206

Katarzyna Paduch, Report on the activity of the UKSW Institute of Historical Sciences in the academic year 2018/2019                              209

REVIEWS

Zoltán Péter Bagi, Stories of the Long Turkish War, GlobeEdit, Beau Bassin 2018 ss. 139 (review Przemysław Gawron)                            214

Natalia Królikowska-Jedlińska, Law and Division of Power in the Crimean Khanate (1532--1774): With Special Reference to the Reign of Murad Giray (1678-1683), Brill, Leiden-Boston 2019, p. 287 (review Dariusz Milewski)                       220

Agnieszka Teterycz-Puzio, Konrad I Mazowiecki. Kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247), Kraków 2019 (review Jeż Jan)                              222

Editorial Requirements for

S/545
17 Przedmioty

Opis

Autor
red. Waldemar Graczyk
Rok wydania
2020
Język publikacji
Angielski
Język publikacji
Polski
ISSN
1232-1575
Liczba stron
230
Format
B5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: